ΠΑΝΔΩΡΑ

Ακρωνύμιο του έργου: ΠΑΝΔΩΡΑ / PANDORA
Τίτλος έργου: Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη
Διάρκεια: 01.05.2021 – 30.04.2023
Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΕΣΠΑ/ Ε.Π «Πελοπόννησος 2014-2020»
Άξονας προτεραιότητας: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας.
Δράση: 1.α.1 Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/ και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
Ιστοσελίδα έργου (υπό κατασκευή): http://wmclab.uop.gr/pandora

Στόχος

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να μελετήσει του θέμα της αποτελεσματικής καταγραφής και ανάλυσης της λαμβανόμενης ακτινοβολίας από τα ασύρματα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με έμφαση στο 5G και να προτείνει πρακτικές οδηγίες για την ανάπτυξή τους.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αποκτηθεί state of the art εξοπλισμός για μετρήσεις συχνοεπιλεκτικές και ευρείας ζώνης στο έδαφος αλλά και σε διαφορετικά ύψη με τη βοήθεια δύο ειδικών drones. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιηθούν μετρήσεις σε διαφορετικές περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνδυάζοντας μετρητικές μεθοδολογίες τόσο στο επίπεδο λειτουργίας του ασύρματου δικτύου όσο και των εκπομπών ΗΜ ακτινοβολίας.